សៀវភៅគតិលោក ដោយ ឧកញ៉ា សុត្តន្តប្រីជា ឥន្ទ

1images1
Photo: Internet

សៀវភៅ​គតិ​លោក​ដែល​និពន្ធ​ដោយ​ឧកញ៉ា​ សុត្តន្តប្រីជា​ ឥន្ទ​ ជា​សៀវភៅ​ដែល​ប្រមូល​ផ្តុំ​នូវ​គំនិត​ទូន្មាន​ អប់រំ​ផ្សេងៗ​។ លោក​បាន​និយាយ​ថា​ ” អ្នក​ពុំ​ចេះ​អក្សរ​ប្រៀប​ដូច​ជា​បុគ្គល​ដែល​មាន​ចក្ខុងងឹត​ នឹង​មើល​នូវ​រូបារម្មណ៍​ទាំង​ឡាយ​មិន​ឃើញ​ អ្នក​ដែល​ចេះ​អក្សរ​ នោះ​ប្រៀប​បាន​ដូច​បុគ្គល​មាន​ ចក្ខុ​បរិបូណ៍​នឹង​ចង់​មើល​ក៏​អាច​មើល​ទៅ​បាន​។​” Links ក្រោមជាសៀវភៅគតិលោកទាំងដប់ភាគរបស់លោកឧកញ៉ា, ប៉ុន្តែសូមទោសផងខ្ញុំអត់មានភាគ ទី៧ និងទី៩ទេ៖

សូមថ្លែងអំនរគុណដល់អ្នកដែលបានDigitized សៀវភៅគតិលោកជាpdf។

(To be updated)

Advertisements