Photo Slideshow: We are one in Jakarta

Friendship is like colors of rainbow. We are a part of each other. We are complement to each other. Together, we bring shining color to world.

Advertisements

តម្លាភាពកិច្ចសន្យា(ទស្សនៈផ្ទាល់)

Source: Internet
Source: Internet

ការបើកចំហរកិច្ចសន្យារ៉ែប្រេងក្នុងវិស័យរ៉ែប្រេងនឹង ឧស្ម័ន បាននឹង កំពុងចាប់ផ្តើម​ក្លាយជានិន្នាការ​មួយ​ទូទាំង​ពីភពលោកដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនរ៉ុករករ៉ែប្រេងនឹងឧស្ម័ន និងរដ្ឋាភិបាលដាក់បង្ហាញកិច្ចសន្យាជាសាធារណ។ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាវិទ្យាស្ថានឃ្លាំមើលប្រាក់ចំនូល(RWI) និង “Publish What You Pay” បាន​នឹង​កំពុងគាំទ្រចលនាក្នុងទាមទារអោយមានតម្លាភាពកិច្ចសន្យា(Rosemblum & Mapple, 2009)។

យោងទៅគេហទំព័ររបស់”Publish What You Pay”​បានអោយដឹងថាមានប្រទេស​ចំនួន១៤ដែល​បានបើកចំហរកិ​ច្ច​សន្យា​ជាសារធារណ។ ក្នុងចំនោមប្រទេសទាំង១៤នោះមានប្រទេសខ្លះរដ្ឋាភិបាលបានបើកចំហរកិច្ចសន្យាទាំងស្រុង ហើយអាចស្វែងរកបាននៅលើគេហទំព័រ និងមានប្រទេសខ្លះទៀតបានបើកចំហរកិច្ចសន្យារ៉ែប្រេងបានមូយផ្នែក។​

ប្រទេសមួយចំនួនដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក, ទីម័រ, ប៉េរូ, រាល់​កិច្ចសន្យា​បែងចែកផលប្រយោជន៍​ត្រូវបានដាក់ជា​សាធារណៈ។ ប្រទេសមួយចំនួនទៀតដាក់កិច្ចសន្យាជាសាធារណៈនៅ​ក្រោមច្បា​ប់​និង​គោលនយោបាយសិទ្ធិ​ទទួលបានព័ត៌មាន៖ ប្រទេសគូឡុំប៊ី, និងម៉ិកសិកូ។ ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្រ្វិកបានកំពុងតែចាប់​ផ្តើម អនុវត្តន៍​គោលការណ៍តម្លាភាពកិច្ចសន្យា។

ជាទូទៅកិច្ចសន្យារ៉ែគឺមានលក្ខណៈសំងាត់ ។ ប៉ុន្តែនិន្នាការ​ទូទាំងពិភពលោក​ដែលបាន​ឈាន​ជំហានឆ្ពោះ​ទៅរកតម្លាភាព សំនួរមួយបានចោទសួរថា “ហេតុអ្វីមិនបើកចំហរកិច្ចសន្យាជាសាធារណៈ?”។ Rosemblum & Mapple, 2009 បានបញ្ជាក់ថាមានកត្តាបីយ៉ាងដែលធ្វើអោយរាំងស្ទះក្នុងការបើកចំហកិច្ចសន្យា។ កត្តាទីមួយ គឺការចាំបាច់ក្នុងការការពារព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលក្ខណៈរសើប។ ទីពីរ គឺការភ័យខ្លាច​នូវការ​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ​ច្រើនពេល និងការក្រកូតមិនស្មោះត្រង់។ និងទីបីគឺការមានការចង់ចៀសវាងសំណាញ់ច្បាប់ និងអសម្ថភាពក្នុងការគ្រប់ ឫក៏មានបញ្ហាពុករលួយ។

កិច្ចសន្យាគឺជាព័តមានលំអិពីការប្តេជ្ញាតាំងចិត្តទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីកំនត់ថាពីប្រយោជន៍របស់សារធារណជនដែលទទួលផលពីការទាញយកធនធានទាំងនោះ(Revenue Watch Institute, 2006)។

Rosemblum & Mapple, 2009​បានបន្ថែមថាតម្លាភាពនៃកិច្ចសន្យាមានសារសំខាន់សំរាប់ការគ្រប់គ្រង​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងមានសក្តានុពលភាព​សំរាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍ដែល​បាន​មកពីធនធាន​ទាំងនោះ។

ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសមានសិទ្ធិដឹង នឹងទទួលបានព័ត៌មានពីការដែល​រដ្ឋាភិបាលលក់ធនធាន​របស់​ពួកគាត់។ លើសពីនេះទៅទៀតការពង្រឹងសម្ថភាពរបស់ក្នុងគ្រប់គ្រង​របស់រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិ​ត្រូវពង្រឹងដោយសារតម្លាភាពកិច្ចសន្យា។​

វិទ្យាស្ថានឃ្លំាមើលប្រាក់ចំនួល បានចេញអត្ថបទទស្សនទានមួយនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ សំរាប់ក្រុមការងារ​យុទ្ធសាស្រ្ត​EITI ​បានបង្ហាញពីចំនុចមួយចំនួននៅពេលដែលកិច្ចសន្យាត្រូវបានដាក់ជាសារណៈ ៖ ក័ណ្ឌនៃហិរញ្ញវត្ថុ, កិច្ចសន្យាមានព័ត៌មានលំអិតនិងស៊ីជម្រៅពីពន្ធ​ ការបែងចែកផលប្រយោជន៍ជាដើម, ការរៀបចំ​ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ​របស់រដ្ឋាភិបាលនៃភាគហ៊ុនរបស់គំរោង, ការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់នៃសង្កម និងបរិស្ថាន ដែលអាចធ្វើអោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកច្បាប់, បណ្តាញសារព័ត៌មាន និងអ្នកវិនិយោគអាចទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយ។(បន្តកែសម្រួល)

Cambodia: My Views on Extractive Industries(Oil Gas and Mining) in Cambodia

Source: Open Development Cambodia
Source: Open Development Cambodia

Extractive industry is emerging in Cambodian, yet it is at the exploration phase. Even it was claimed the prospect of its existence, Cambodia has not yet developed any single oil and gas field. The Royal Government of Cambodia has announced the expectation of first oil drop may occur in 2016.

The revenue from oil and gas has not been generated; however, it was predicted by various institutions. For instance, International Monastery Fund (IMF) stated in its report that revenue from oil and gas in Cambodian could reach to USD 1.7 billion by the year of 2021 while UNDP report suggested that oil and gas industries respectively generated between 100 USD billion and 50 USD billion Cambodia (Economic Research Institute, June 2008).

The oil and gas field in Cambodian were divided into 25 blocks- 19 on-shore and 6-offshore. There is a huge potential area in the Overlapping Claiming Area. All offshore blocks and 3 onshore blocks were grant to 13 foreign companies to explore. Block A which was granted exploration license to Chevron in 2002 is the most advance block in term of development.

The present of abundant of resource has been mixed of blessing of cursing. The revenue generated from oil and gas industries involves into two aspects – 1). Transparency and accountability in the revenue management from the extractive industry, 2). The economic spending.

The governance of extractive industry is a matter of the early stage of exploration where the government has put the oil and gas field into auction, contract, and saving-spending model.

While Cambodia is at the stage of exploration, demanding of good governance is a must. The Royal Government of Cambodia established a regulatory structure Cambodian National Petroleum Authority (CNPA) which is recently under the control of recently split Ministry of Mine and Energy. CNPA is designed as an authority of all petroleum operation.

However, Cambodia does not have pertinent Extractive Industry law to put in place yet. We have only the 1991 Petroleum Regulations which was amended in 1998-1999. This law absolutely needs to be updated.

The overall transparency of the sector is not high since the contract revenue sharing agreement, signature bonuses and detail of collection are not publicly disclosed.

According to The 2013 Resource Governance Index, Cambodia got only 29 score out of 100 which is the highest score. The score composite of four elements –Institutional and Legal Setting, Reporting Practices, Safeguards and Quality Controls and Enabling Environment. Based on this finding, Cambodia has to try harder to reach a better level of resource governance index.

In addition to the concerns mentioned above, there are few NGOs working in the EI sector focusing on revenue transparency, environmental impact and education, despite of fact that the EI sector generated potential revenue to country’s economic.

The limitation of CSOs in the consultation and participation in process of draft Environmental Impact Assessment Law (EIA Law) and draft petroleum law and absent of Access to Information law has laid many challenges for CSOs to request to disclosure of information on legal ground, result in a government not obliged to be held accountable by its citizens. This year the government has opened floor the Ministry of Information to work on Access to Information Law.(To be updated)